Zabıta Yönetmeliği

SARIVELİLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

(ZABITA AMİRLİĞİ)

Amaç

 MADDE 1- (1) Bu yönetmelik,13/7/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15 inci maddesinin (b) bendine göre belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını, kurallara bağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik, Sarıveliler Belediyesi yetki sınırları içerisindeki kent halkını, kent halkına hizmet veren belediye birimlerini, kent halkına hizmet sunan ve belediyenin ruhsatına tabi ya da tabi olmayarak çalışan müesseseleri ve çalışanları ve herhangi bir müesseseye bağlı olmaksızın hizmet gören kişileri kapsar.

Tanımlar

 MADDE 3- (1) Bu yönetmelik kapsamında;

Belediye :Sarıveliler Belediyesi

Belediye Başkanı : Sarıveliler Belediye Başkanı

 Belediye Encümeni : Sarıveliler Belediye Encümeni

 Belediye Meclisi : Sarıveliler Belediye Meclisi

Zabıta Amirliği: Sarıveliler Belediye Zabıta Amirliği

Zabıta Personeli : Sarıveliler Belediye Zabıta Teşkilatı Amir, Komiser ve Memurlarını ifade eder.

 Hukuki dayanak

 MADDE 4- (1) Bu Yönetmelik, 13/7/2005 tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15 inci maddesinin (b) bendi ve 51 . maddesine dayanılarak; 28/07/2014 tarih ve Resmi Gazetede yayımlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliği , 15/5/1930 tarih ve 1608 sayılı Umuru Belediye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkındaki 486 Numaralı Kanun, 31/03/2005 tarih ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, 21/01/1924 tarih ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu, 24/11/2004 tarih ve 5259 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 2 31/7/2006 tarihli ve 25245 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik, 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanun, 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu, 11/03/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikleri, 12.07.2012 tarihli Pazar yerleri hakkındaki Yönetmelik, 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun, 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ve ilgili Yönetmelikler, 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili Yönetmelik, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve Yönetmelik, 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelik, 19/02/1959 tarih ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve ilgili yönetmenlik, elektronik tebligat Yönetmenliği, 08/03/1954 tarih ve 6301 sayılı Öğle Dinlenmesi Kanunu, 22/09/1983 tarih ve 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu, 31/05/2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 20/06/2012 tarih ve 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 23/06/1965 tarih ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 29/01/2015 tarih ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında kanun ve ilgili yönetmelik esas alınarak hazırlanmıştır.

 İKİNCİ BÖLÜM

 (Emir ve Yasaklar, Denetim, İdari Cezalar)

İŞYERLERİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

Madde 5- İşyerleri, işyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan açılamazlar. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; “yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz.” hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda işyerinin ruhsatsız olduğunun tespiti halinde, yasal süresi içerisinde ruhsat alınmamış ise işyeri mühürlenerek kapatılır.

 Madde 6- İşyeri ile ilgili ruhsatların işyerinde görünür yere asılması mecburidir.

Madde 7- Hafta tatili ruhsatına tabi olan işyerlerinin pazar günleri açık tutulabilmesi için pazar ruhsatlarını almaları mecburidir.

 Madde 8- İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı aldığı halde ruhsat doğrultusunda çalışmayan işyerlerine idari para cezası ile ruhsat doğrultusunda çalışıncaya kadar ticaret ve sanattan men kararı 3 uygulanır.

Madde 9- İşyerinde uyarıya rağmen; milli bayramlarımızda ve önemli günlerimizde bayrak asmamak veya kirli, yırtık kırışık bayrak asmak, ayrıca bayrak nizamnamesine aykırı olarak bayrak asmak yasaktır

. Madde 10- a) İçki ruhsatı alması gereken işyerlerinin, içki ruhsatı almadan ya da içki ruhsatı olmadan içki vermeleri, içki servisi yapmaları yasaktır. Tespiti halinde içki ruhsatı alınıncaya kadar işyeri ticaretten men edilir. b) Mesul müdür mecburiyeti bulunan işyerlerinde; mesul müdür bulundurmamak veya mesul müdür belgesi almadan çalışılması yasaktır. Tespiti halinde işyeri mesul müdür bulunduruncaya kadar ya da mesul müdür belgesi alınıncaya kadar ticaretten men edilir.

Madde 11- İşyerlerinin önlerindeki çekme mesafeleri, kaldırım ve yolların temizliğinden işyeri sahipleri sorumludur. İşyerlerinin üst katlarına (Dam veya çatılara) çirkin görünüm verecek her türlü eşya vs. koymak yasaktır.

Madde 12- Canlı müzik izin belgesi ile ilgili hükümler aşağıda belirtilmiştir. Canlı Müzik; gerçek enstrüman ve/veya seslerle veya banttan ya da elektronik olarak yükseltilmiş ses kaynağı kullanılarak yapılan müzik türü olarak da ele alınır. a) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin canlı müzik izin belgesi almadan canlı müzik yayını yapması yasaktır. Canlı müzik izin belgesi olmayan işletmelerin canlı müzik ses yükselticilerini ve gürültü kaynaklarını kaldırıncaya kadar ticari faaliyeti durdurulur. b) Canlı müzik izin belgesi olan işletmelerin çevresel gürültünün değerlendirilmesi yönetimi yönetmeliğinin 24. madde hükümleri dışında müzik yayını yapması yasaktır.

Madde 13- İşyeri Açma Ruhsatı olduğu halde, ruhsatta belirtilen işyerinin m2 sinin genişletilmesi veya daraltılmasının Belediyeye bildirilmesi ve durumun ruhsata işletilmesi mecburidir. İşyerinin teknik ve fiziki özelliklerinde değişiklik yapıldığı takdirde belediyemize bildirilmesi zorunludur. Bildirilmediği durumda ve tespiti halinde, işyeri ruhsata uygun hale getirilinceye kadar ticaretten men edilir.

 Madde 14- Restoran, kafeterya, pastane ve barların dışındaki işyerleri, dükkanlarının dışına mal ve malzeme vs çıkarmaları, mahallelerin, yolların ve kaldırımların durumuna göre Belediye Encümeni’nin belirleyeceği mesafe kadardır. Yine masa ve sandalyelerin konulacağı alan, kaldırım ve yol ,Belediye Encümeninin belirleyeceği karara göre belirlenir. Encümenin belirlediği mesafeden fazlasının kullanılması yasaktır. Ayrıca; kaldırımlarda, trafiğe kapalı alanlarda ve yollarda oturup tavla oynamak, oturmak, yemek yemek vs sureti ile işgal etmek, yazılı -görsel levha ve menülerle yaya trafiğini aksatmak, dükkanlar, binalar, cadde ve sokakların şeref ve manzarasını bozacak şeyler asmak, komşu esnafın görüntüsünü engelleyecek perdeler asmak, lazer, ışıldak vb. malzemeler koymak ve asmak yasaktır.

 Madde 15- İşyerlerindeki görevlilerin ve müşteri ile muhatap olan personel ve işyeri sahiplerinin isimlerini ve görevlerini gösteren okunaklı bir yaka kartı takmaları zorunludur.

Madde 16- Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile pastane, kafeterya, diğer sıhhi müesseselerde güvenlik kamerası yerleştirilmesi ve kayıtlarının en az bir hafta süre ile muhafaza edilmesi, ilgili kurumlarca istenilmesi halinde verilmesi ve ayrıca işletmenin girişindeki uygun bir yere, işyerinin kamera ile izlendiğinin ve kayıt altına alındığının görülecek şekilde belirtilmesi mecburidir.

 Madde 17- Şehiriçi ve şehirlerarası kargo taşımacılığı ve evden eve taşımacılık yapan işyerlerinin depo olarak kullandıkları yerlerin en az 100 m2 olması zorunludur. Bu tür işyerlerine, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı ile pazar çalışma ruhsatı verilebilmesi için kat maliklerinin tamamının yazılı onay ve izin vermesi zorunludur. Bu tür işyerleri için, işyeri ve ikamet alanlarının yoğun olduğu merkezlerde sadece irtibat bürolarının açılmasına izin verilecektir.İrtibat bürolarında (6 teker ve altı araçlar), depolarda ise (6 teker ve üstü araçlar) yükleme ve boşaltma yapabilir. Kargo taşımacılığı yapan işletmeler tarafından, şehir içinde ağır vasıtalarla yükleme ve boşaltma yapılması yasaktır. Yerleşimin, ticaretin ve insan sirkülasyonunun yoğun olduğu yerler ile şehir merkezi kabul edilen yerlerde, tüp gaz satışı yapılan işyerleri sadece satış irtibat bürosu açabilir.Bu bölgelerde 4 boş ve dolu tüpler için depo açılamaz. Bu tür işyerlerinin boş ve dolu tüpleri için belediyenin göstereceği yer ve bölgelerde ayrıca depo bulundurması zorunludur.

 Madde 18-Belediyemiz alanları içinde faaliyet gösteren restoran, kafeterya, pastane, hazır yemek fabrikaları, ekmek ve simit fırınları ve yufkacılar vb. yeme içme yerleri. a)Lokanta, restoran, kafeterya, pastane, hazır yemek fabrikaları, ekmek fırınları, simit fırınları ve diğer yeme içme işletmelerinde bulunan odunlu fırın için baca çıkışlarında sulu filtre takılması, b)Sulu filtrenin su saatinin takibi için mevcut aboneye bağlı ayrı bir sayaç olması, c)Apartman dışında konumlanan bacaların bina ile aynı renkte boyanması, d)Yeni ruhsat alacak işletmelerin kuracakları baca sistemiyle ilgili apartman sakinlerinin tamamından muvafakat almaları, e)İşletmelerin fırınlarında kullanacakları odun yakıtının is ve kurum yapmayacak şekilde kaliteli olması gerekmektedir.

Madde 19- Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile, halı sahalar, lunapark gibi eğlence yerlerinin açılış ve kapanış saatleri Belediye Encümenince belirlendikten sonra bu yerlerin belirlenen saatler haricinde açık tutulması yasaktır. Aksi halde ilgili mevzuat gereği cezalandırılır.

Madde 20- İşyeri olarak iskanı alınan yerlerde ikamet edilmesi yasaktır.

 Madde 21-İnternet kafeler , kahvehane, kıraathane ve kafelerin içerisi dışarıdan görülebilecek (perde, jaluzi vb. şekilde kapatılmayacak) şekilde dizayn edilmesi zorunludur. Bodrum katlarda ve bodrum katlara bağlantılı bulunan işyerlerinde internet kafeler açılamaz. Yönetmelikte belirtilen yaşın altındakilerin internet kafelere girmelerinin yasak olduğunu belirten yazılar işyerinin girişine görülebilecek bir şekilde asılmak zorundadır.

TRAFİK VE TAŞITLARLA İLGİLİ HÜKÜMLER

Madde 22- Yetkili idarelerden çalışma ruhsatı almadan dolmuş ve taksicilik yapmak yasaktır. Belediye sınırları içerisinde toplu taşıma araçları ile yetkili birimlerce kendisine tahsis edilmiş duraklar haricinde indirme ve bindirme yapmak, bekleme yapmak veya park etmek, ticari taksilerin durakları ve belirlenen yerler haricinde bekleme yapmaları ve ruhsatta belirlenen kapasiteden fazla yolcu taşımaları yasaktır.

Madde 23- Caddelerde, kaldırım üzerlerinde, oto galerileri ve işyerleri önünde araç yıkamak yasaktır.

Madde 24- Turist taşıyan tur otobüslerinin cadde ve sokaklara park etmesi yasak olup otobüsler müşterilerini boşalttıktan sonra Belediyece gösterilen yerlere park etmek zorundadır.

Madde 25- Motorlu veya motorsuz araç kiraya veren işyerlerinin belediyeden aldığı ruhsatta belirtilen yerin haricinde araç park etmeleri yasaktır.

Madde 26- Belirli saatlerde trafiğe kapanan caddelerde ve kaldırımlarda araç bulundurmak, araç park etmek, bisiklet, elektrikli tekerlekli bisiklet dahil her çeşit araç kullanmak yasaktır.

Madde 27- Belediyemizin çalışma yaptığı ya da yapacağı alanlarda önceden ilan etmek veya uyarmak şartı ile kaldırılmayan veya sahibine ulaşılamayan araçlar belediye veya taşeron çekici tarafından otoparklara çektirilir. Çekici ve depo ya da otopark için masraf yapılmış ise araç sahibinden tahsil edilir. Kamuya ait alanlara hurda araç park ve terk etmek, hurdaya çıkarılmamış araç olsa bile uzun süreli ve trafiği aksatan ya da kamuya zarar verecek şekilde park eden, (hurda veya hurdaya çıkarılmamış ancak görüntü kirliği yaratan tekerleri olmayan yıpranmış kullanılmaz durumda olan) araçlar belediye tarafından çekici ile çektirilerek yediemin altına alınarak 5326 sayılı kanunun 41/6. maddesine göre cezai müeyyide uygulanır. Belediyece masraf edilmiş ise sahibinden tahsil edilir.

Madde 28- Yük ve moloz vs. taşıyan küçük veya büyük tonajlı araçlar, yüklerinden hiçbir şeyi dışarıya dökülmeyecek, toz vs. çıkartmayacak şekilde tertibatlarını almak zorundadır. Moloz ve inşaat malzemesi taşıyan kamyonların da araçlarının üst kısımlarını branda ile kapatmaları zorunludur.

Madde 29- Yükletmede, taşınmada ve boşaltmada halkımızı rahatsız edecek derecede gürültü 5 yapmak ve yükleri, yolları ve kaldırımları bozacak şekilde yükleyip boşaltmak ve yukarıdan atmak yasaktır.

Madde 30-Trafik levhaları ile diğer kent aksesuarlarının, yol ve tretuvarların, ağaç veya çiçeklerin trafik kazası veya kişilerin her hangi bir kötü niyetli eylem ve hareketi sonucu zarar görmesi halinde işçilik dahil masraflar hesaplanarak ilgilisinden Belediyece tahsil edilir. Kamuya ait yol kenarı , otopark yasağı bulunmayan cadde ve sokaklarda işyeri sahipleri tarafından araç parkını engellemek amacı ile yola huni, tabela, levha, bisiklet ,sandalye, tabure vb. malzemelerin konulması yasaktır.

GIDA VE HİJYENLE İLGİLİ HÜKÜMLER

Madde 31- İlçe dışında kesilmiş halde raporsuz ve mühürsüz olarak getirilen etlere Belediyece el konulur. Veteriner hekimliğince verilen rapora göre sağlıklı olan etler Encümen kararı ile halka düşük fiyattan satılır.

Madde 32- İşyerinde hazır kıyma bulundurmak, sucuk, salam vb. imalatı yapmak yasaktır. Kıyma çekimi, talebi doğrultusunda müşterinin gözü önünde yapılır.

Madde 33- Her türlü seyyar dönercilik, köftecilik, balıkçılık, piliç çevirme,kahvaltı servisi, fast food döner üretimi gibi gıda maddelerinin satışı, hazırlanması ve servis edilmesi yasaktır. (kasapların piliç kızartması ve balıkçıların balık kızartması vs. gibi)

Madde 34- Mezbaha harici yerlerde her türlü hayvan kesimi yasaktır. Mezbaha harici yerlerde kaçak ve damgasız kesilip yakalanan etler,

 veterinerine muayene ettirilir.Muayene sonucu sağlığa zararlı olduğu belirlenen etler imha edilir. Sağlığa zararlı olmayanlar encümenin tayin edeceği düşük fiyattan halka satılarak parası belediyeye irat kaydedilir. Ayrıca kaçak kesim yapan, damgasız et satanlar hakkında kanuni işlem yapılır. Standartlara uygun olmayan araçlarla et ve et ürünlerinin her türlü nakli kesinlikle yasaktır.

Madde 35-Pişmeden, yıkanmadan ve kabukları soyulmadan tüketilecek gıda maddelerini satanlar, bu gıda maddelerini ambalaj veya kutulara koyacaklar, kesinlikle elle dokunmayacaklardır. Ayrıca ambalajlı olup bozulabilecek (Lokum, pişmaniye, şeker vs gibi) gıda maddelerinin işyeri dışında ve güneş altında satışa sunulması yasaktır.

Madde 36- Gıda imalat ve satış yerlerinde kesinlikle hayvan bulundurulmayacak ve beslenmeyecektir.

Madde 37-Her türlü gıda üretimi ve /veya satışının yapıldığı işletmelerde içilebilir nitelikte şebeke suyu dışında su kullanımı yasaktır. Şehir suyu kesilmiş olan işyerlerinin çalışmasının tespitinde idari para cezası ile işyeri suyunu bağlattırıncaya kadar ticaret ve sanattan men cezası verilir.

Madde 38- Kasaplar, balıkçılar vs. gibi yağlı, kokulu ve temiz olmayan her türlü eşyaya korumasız temas eden esnafın, el temizliği yapmadan ve koruma kullanmadan para alıp vermeleri yasaktır.

Madde 39-Ekmek ve simit fırınları ile yufkacılar, ilgili Meslek Odalarınca belirlenen gramaja uygun üretim yapmak zorundadır. Aksi halde cezai işlem yapılacaktır.

Madde 40-Ekmeklerin; fırınlardan satış yerlerine nakli sırasında sokakta kasa içinde bekletilmeyerek gıda muhafazasına uygun kapalı dolaplarda muhafaza edilmesi zorunludur.

Madde 41-Ambalajsız ekmeklere çıplak elle temasın engellenmesi için gerekli tedbirler(tek kullanımlık eldiven )alınacaktır.

Madde 42-Lokanta, restoran, kafeterya ve bar türü işyerlerinde yağ tutucu cihazların konulması mecburidir. Aksi halde işyeri hakkında idari para cezası uygulanacağı gibi cihazı koyuncaya kadar ticaret ve sanattan men edilir.

 Madde 43-Restoran ve lokantaların, haşerelere ve böceklere karşı düzenli aralıklarla Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı bir işletmeye ilaçlama yaptırması mecburidir.

 Madde 44-Restoran ve lokanta türü işyerlerinde; personellerin işlerine ve görev yerine uygun kıyafet giyme zorunludur. Servis personellerinde isimliklerin olması, mutfak personellerinin kep ve önlük takması, personelin saç, sakal ve tırnaklarının bakımlı ve temiz olması mecburidir.

Madde 45- Berber dükkanlarında; saç ve sakal kırpıntıları ile her türlü süprüntüler ağzı kapalı çöp bidonunda toplanacaktır. Berber dükkanlarında başka bir iş ve sanat yapmak veya lavanta, kolonya ve pudra gibi tuvalete ait eşyadan başka bir şey satmak yasaktır. Berberler çalışırken uygun bir önlük giyecekler, gerek sıhhi temizliklerine ve gerek dükkan içindeki her şeyin temizliğine çok dikkat edeceklerdir. Havlular ve önlükler gayet temiz olacak ve bir defa kullanıldıktan sonra yıkanıp ütülenmeden tekrar kullanılmayacaktır. Bütün tıraş ve tuvalet malzemesi ve aletleri daima kapalı tutulan kapların içinde bulundurulacak ve pudralar her müşteriye ayrı bir pamuk parçası ile sürülecek ve bir kere kullanılan pamuklar derhal atılacaktır. Ustra, makas, makine gibi aletler hususi kuru hararet fırınlarında veya otoklavlarda temizlenecektir. Tıraş olurken müşterilerin koltukta başlarını dayadıkları yer her defasında ayrı ve temiz kağıtla örtülecektir.

Madde 46- İşletmeler bitkisel atık yağlarını lisanslı olan firmalara vereceklerdir.Vermedikleri takdirde işyerine cezai müeyyide uygulanacaktır. İNŞAAT VE YAPI İŞLERİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

Madde 47- Belediye Kanunu ve İmar Kanununda bahsi geçen her türlü yapılar ve tamirler Belediyeden ruhsat alınmadan yapılamaz. Ayrıca alınan ruhsatnameye aykırı olarak yapmak ve yaptırmak yasaktır. Aksi taktirde işveren ve işi yapanlar hakkında ayrı ayrı işlem yapılır.

Madde 48- Her türlü inşaat ve tamirat atıkları ve molozlarını belediyece tarif edilen yerlerin dışında, yollara, tretuvarlara ve arsalara dökmek, bırakmak ve yollara dökerek taşımak yasaktır. Dökülen malzemenin döken tarafından tekrardan kaldırılması sağlanır. Ayrıca bir defa malzeme dökmekten dolayı ceza alan araç, tekrar yasağa uymazsa ceza üst sınırdan uygulanır. Moloz ve hafriyat dökeceklerin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünden hafriyat döküm izin belgesi almaları gerekmektedir. Taşıma esnasında yapılacak denetimlerde hafriyat döküm izin belgesinin belediye yetkililerine gösterilmesi mecburidir. Kum ve kireç gibi şeyler doğrudan yapı içine dökülecektir. Bunların müsaadesiz dışarıya dökülmeleri veya yol üzerine dökülmesi yasaktır. Aksi halde, 5326 sayılı kanunun 41/d bendi gereğince işlem yapılır.

 Madde 49- Turizm sezonu boyunca, turistik tesislere yakın inşaatlar haricindeki inşaatlarda belediyece tayin edilen saatler dahilinde çalışma yapılacaktır. Belirtilen saatler haricinde çalışılması yasaktır. Konut bölgelerinde ve gürültüye duyarlı diğer bölgelerde; yapım, tadilat ve hafriyat işlerinde kullanılan ve gürültü çıkaran alet ve iş makineleri ilgili bakanlığın belirlediği saatlerde çalışma yapabilir.Resmi tatil günlerinde ise iş makineleri Belediyeden izin alarak kullanılabilir.

 Madde 50- Yollar, meydanlar, caddeler ve sokaklar üzerindeki yeni inşaatlarda tadilat ve tamirat ile yıkım ve hafriyat esnasında belediyeden işgaliye izni alınarak etrafına tahta perde çevrilmesi ve gereken emniyet tertibatının alınması mecburidir. Çalışma sırasında etrafa duman ve toz saçılması ve yol üzerine yapı malzemesi ve moloz atılması yasaktır. İnşaatlara minimum 50x70 ebadında uyarı levhası asılır. Bu levhada mal sahibi, sorumlu kişinin kim olduğu, ruhsat tarihi, inşaatın fenni ve teknik vasfı belirtilir.

 Madde 51- Yapıların her neresinde olursa olsun gelip geçenlere ve yollara zarar verecek çöküntü, yıkıntı durumunda veya doğabilecek tehlikenin önüne derhal geçmek için yapı sahipleri veya içinde oturanlar, gerekli tedbirleri almaya ve iş bitinceye kadar orada bulunanları ve geçenleri ikaz etmek üzere gerekli güvenlik önlemlerini almaya, şeritleme ve işaret koymaya mecburdurlar.

Madde 52-Yanan ve yıkılan yapıların enkazını kaldırmak, yanmayan yerlerin tehlikelerini gidermek ve kuyu mahzen, sarnıç ve havuz kabilinden çukurların üstlerini kapatmak, arsalarını temizletmek, çevirmek ve uyarıcı levhalar asmak zorunludur. Binaların tamamını veya kör cephe dahil herhangi bir cephesini kısmen veya tamamen sıvasız veya boyasız bırakmak yasaktır. (Yapılmadığı takdirde masrafları mal sahibinden % 20 fazlası ile tahsil edilmek şartıyla belediye tarafından yaptırılır.)

 Madde 53-Yollarda ve meydanlarda, belediyenin izni olmadan çukur açmak ve her ne maksatla olursa olsun yeri kazmak yasaktır. Bu gibi işler, yolların en az kullanıldığı zamanlarda yapılacak ve gündüzleri münasip bir işaret konulacak, geceleri de aydınlatıcı ve uyarıcı ışık yakılacaktır. Ayrıca Belediyeden izin alınıp, harcı da yatırılmış olacaktır. Aksine hareket edenlere cezai müeyyide uygulanır.

Madde 54- Gece ve gündüz yapılacak iş ve işlemlerde; iş kanununa uymak ve belediyeden izin almak zorunludur.

 Madde 55-Her türlü inşaat yıkımı ve hafriyatlarda, etrafı rahatsız edici toz ve toprakların yayılmasına sebep olacak şekilde çalışılması yasak olup gerekli bütün tedbirlerin alınması zorunludur.

NİZAM VE İNTİZAMLA İLGİLİ HÜKÜMLER

Madde 56- Belediyece konulmuş olan sokak levhaları ile bina numaralarını her ne suretle olursa olsun bozmak, kirletmek, düşürmek ve bunların yerini değiştirmek yasaktır. Bina, apartman ve işyeri sahiplerinin binalarına numarataj plakası taktırmaları (Numarataj yönetmeliği gereğince) ve yerlerinde muhafaza etmeleri mecburdur. Plakaları bulunmayan bina sakinlerine, sayılanlara uymayanlara cezai müeyyide uygulanır.

Madde 57-Umuma açık alanlarda bahçelerde, parklarda ve Cami alanlarında: a-Çimenlere ve çiçekliklere basmak, fidanları, çiçekleri koparmak, kesmek, çıkartmak, varsa meyvesini koparmak, hayvanların zarar vermesine sebep olmak, b-Bu yerlerde bulunan eşyaları bozmak, kirletmek, yerinden oynatmak üzerine çizgi vs. yapmak, bahçe ve parklara kağıt parçası, yemek artığı vb şeyler atmak, havuzlara girmek veya hayvan sokmak, herhangi bir şey atmak veya buradaki balıkları tutmak, c-İçki içmek, parklarda yüksek sesle şarkı söylemek, teyp, radyo, pikap çalmak, çamaşır yıkamak ve sermek, duş almak , d-Motorlu motorsuz her türlü araçlarla veya hayvan ile yukarıda belirtilen alanlarda gezmek, buralardan hayvan geçirmek ve bisikletler ile motorlu taşıtları, belediyece bunlara ayrılmış olan yerlerin dışında kullanmak, e- Her türlü spor sahalarında ve açık alanlarda, çevre sakinlerinin sağlığını ve huzurunu olumsuz etkileyecek fiillerde bulunmak yasaktır.

 Madde 58- Şehrin yeni, eski abideleri ile heykellerini en hafif derecede kirletmek, çizmek ve bozmak ve bunlara karşı her ne suretle olursa olsun saygısızlık göstermek yasaktır. Umumi çeşmeleri ve havuzları bozmak, kırmak ve etraflarını kirletmek ve bunlara pislik atmak, buralarda yıkanmak ve eşya yıkamak, hayvan sulamak veya araç yıkamak yasaktır. Abidelerin, yer altı yer üstü geçitlerinin yollarının, camilerin ve her türlü ibadet yerlerinin, trafo binalarının yüzlerini duvarlarını cadde sokaklarla tretuvarları, tebeşir, yağlı boya vb şeylerle karalamak, yazmak, şekil çizmek, izinsiz ilan ve afiş asmak ve kirletmek yasaktır. Kanunla belirlenmiş büst, tarihi ve kültürel değeri olan şeylerin tahribatında tutanak tanzim edilerek ilgili kolluğa bilgi verilir.

 Madde 59-Kanalizasyon olmayan mahallelerde sokağa pis su akıtmak yasaktır. Atık suları kanalizasyona bağlantı yapmayıp açığa ve kapalı kanallara bırakmak, Belediye sınırları içerisinde sivrisineklerin üremesine sebebiyet verecek her türlü su birikintisinin teşekkülüne sebebiyet vermek yasaktır. Ayrıca; yağmur sularını kanalizasyon hattına bağlamak yasaktır. Kanalizasyon ve suyollarını tahrip etmek yasaktır. Cezasından ayrı olarak masrafı belirlenip yapanlardan tahsil edilir.

Madde 60- Caddenin ve sokağın bir tarafından diğer tarafına görüntü kirliği yaratacak şekilde kablo geçirmek yasaktır.

 Madde 61- Apartmanlarda, sitelerde ve evlerde yapılacak kontrollerde yönetici veya bina sorumlusu seçmeyen veya Belediyeye bildirmeyenlere idari ceza uygulanır. (Her bağımsız bölüm başına mülk sahibine)

Madde 62-Yapılacak kontroller sonucu çöp ayrıştırma işlemi yapmayan apartmanlarda, düzenlenecek tutanak tarihinden itibaren, apartman yöneticisinin ayrıştırma yapmayan apartman sakinlerinin isimlerini bir hafta içinde belediyeye bildirmesi zorunludur.Bildirmediği takdirde yöneticiye de idari ceza uygulanır.Yöneticinin belediyeye bildireceği kişilere ise cezai işlem uygulanır. Madde 63-İlçe sınırları içerisinde kağıt, benzin, ot ,çöp vs. olan şeyleri her ne maksatla olursa olsun yakmak yasaktır.

 Madde 64-Her ne suretle olursa olsun, Belediyece dikilmiş ağaçların budanması, kesilmesi, kaldırılması yasaktır. Park ve Bahçeler Müdürlüğünün vereceği raporlar doğrultusunda zarar gören veya kesilen her ağaç için hem ceza uygulanır hem de ağacın bedeli tahsil edilir.

Madde 65-İşyerlerinde, ev ve ikamet alanlarında, parklar ve yollarda, taksi vb. yerlerde canlı müzik yayını ile hangi saatte olursa olsun etrafı rahatsız edenlere, gürültü yapanlara Kabahatler Kanunu gereğince idari ceza uygulanır.

Madde 66- İlçemiz sınırları içerisinde motorlu veya seyyar araçla izinsiz olarak hurda malzeme toplamak veya hurdacılık yapmak yasaktır. Uyulmadığı hallerde hurda malzemelere el konulur. Şehir içerisinde el arabası, at arabası, kamyon, kamyonet, çuval vs. ile hurda kâğıt vb. şeyleri izinsiz toplamak veya depolamak yasaktır.

HAYVAN BULUNDURULMASIYLA İLGİLİ HÜKÜMLER

Madde 67-Belediyenin tespit ettiği yerler haricinde hayvan alım satımı yasaktır. Madde 68- Büyük cins köpekleri cadde ,sokak, park ve yeşillikler içerisinde ağızlıksız ve tasmasız gezdirmek yasaktır. 5199 sayılı kanunda belirtilen yasak ırkların evlerde ve işyerlerinde bulundurulması ve dışarıda dolaştırılması yasaktır. Nüfusun yoğun olduğu bölgelerde ve yerlerde kümes, arıcılık, büyükbaş ve küçükbaş sürü bulundurmak, besiciliğini yapmak ve otlatmak yasaktır.

Madde 69-Belediyeye kayıt yaptırılmamış, numara alınmamış, aşısı yaptırılmamış hayvanların(köpek,kedi vb.), tasmasız, ağızlıksız, mikro çipsiz ve tasmalarının gelip geçenlere zarar verecek kadar uzun(etrafa zarar verecek şekilde) gezdirmek ve başıboş sokağa bırakmak yasaktır.

 Madde 70-Av ve yaban hayvanlarının şehre sokulmaları veya bunları şehir içinde bir yerden başka bir yere götürülmesi için belediyeden izin alınması ve nakil sırasında alınan tertibatın güvenlik bakımından yeterli olduğunun belediyece tasdik edilmesi şarttır.

Madde 71-Büyükbaş ve küçükbaş hayvan ölülerini açıkta bırakmak ve belediyece izin verilen yerler dışına gömmek yasaktır.

Madde 72-Hayvanları dövmek, eziyet etmek, hayvan oynatmak ve dövüştürmek yasaktır. İkamet amaçlı kullanılan apartman ve sitelere ait ortak mekânlarda veya çatılarda tüm kat maliklerinin muvafakatı olmadan evcil hayvan beslemek yasaktır.

İLAN VE REKLAMLA İLGİLİ HÜKÜMLER

Madde 73-Dükkan ve binaların yola bakan cephelerine dikey olarak tabela asmak ve binaların çatılarında, kendi sınırlarını geçecek şekilde tabela bulundurulması yasaktır. İşyerlerinin ön kısmında yönetmeliğe uygun tabelaların dışında tabela bulundurulması yasaktır. İkazlara rağmen kaldırılmayan tabelalar belediye tarafından kaldırılarak masrafları işletme sahibinden tahsil edilir. GENEL TEMİZLİKLE İLGİLİ HÜKÜMLER

 Madde 74-Her ne suretle olursa olsun yerleri kirletmek, tükürmek, çevreye çöp, süprüntü, kağıt, meyve artıkları, yemiş kabukları veya kutu teneke, şişe vs. atmak ve dökmek yasaktır. Her işyeri ön kısmındaki alanları temizlemek mecburiyetindedir. Ayrıca, işyerlerinin ön kısımlarındaki menfezlere süprüntü bırakılması ve çöp atılması yasaktır.

 Madde 75-Belediyece kabul edilen standartlara uygun çöp kabı ve çöp konteynırı bulundurulması ve kırıldığı takdirde yenilenmesi mecburidir. Belirlenen yerlerde ayrıca ayrıştırılabilir çöp kabı ve bidonu da bulundurulacaktır.

Madde 76-Çöp ve süprüntü kavramı içine girmeyen inşaat artıkları, taş, tuğla, moloz, kereste, demir gibi malzemeler, imalathane ve fabrika artıkları, yol artık ve molozları, bahçe atıkları, çamur, tıbbi atıklar, kül ve cüruflar ve geri kazanımlı her türlü atık malzeme ve imalat artıklarının çevreye ve çöp konteynırlarına atılması yasaktır.

Madde 77-Binaların teras, balkon, pencere ve merdivenlerinden; halı, kilim, elektrik süpürgesi torbası ve muhteviyatı, temizlik bezleri, paspas vs. silkelenmesi ve dökülmesi yasaktır. Binanın ortak alanlarının(merdiven temizliği vs.)cadde ve sokaklara suyu taşacak şekilde yıkanması yasaktır.

 Madde 78-Binalardan dışarıya her türlü atıksu ve pis suların akıntı ve sızıntısına mani olacak tedbir almamak yasaktır. Binalarda bulunan yağmur suyu borularını tabana kadar indirmemek veya tamiratını yapmamak yasaktır. Binalardan dışarıya etrafı rahatsız edecek şekilde soba borusu çıkarmak, duman is vb. şekilde etrafı kirletmek yasaktır. Binalarda yapılacak her türlü temizlik, boya, tamirat ve tadilat işlerinde etrafı ve gelip geçenleri rahatsız etmemek için lüzumlu koruyucu tedbirlerin alınması mecburidir.

Madde 79-Balıkhaneler ve balık satan işyerleri , lokanta vs. gibi işyerleri ve kasapların kokulu ve sıvı muhteviyatlı atıklarını poşetlemeden konteynırlara koymaları yasaktır.

ETİKET, FİYAT TARİFESİ, ÖLÇÜLERLE İLGİLİ HÜKÜMLER

Madde 80- Dükkanlarda satılmak üzere veya numune olarak bulundurulan her nevi maddelerin üzerine fiyat ve cinsini gösterir bir etiket konacak ve yazılı fiyattan fazlası istenmeyecektir. Aksi halde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır. Madde 92- Etiketler 8,5 x 5,5 cm büyüklüğünde olacak, çok renkli ve büyük etiket kullanılıp görüntü kirliliğine sebebiyet verilmeyecektir. Etiket üzerinde bulunması gereken bilgilerin hepsi aynı puntoda yazılacaktır. Belediye Meclisi tarafından belirlenen ebat büyüklüğü haricinde etiket kullananlara cezai müeyyide uygulanır.

Madde 81-İnsanların yiyip içmesine, konaklamasına, temizlenmesine, eğlenmesine mahsus, lokanta, birahane, gazino, kahvehane, kıraathane, meyhane, han, otel, hamam, sinema, tiyatro, bar, disko vb. yerleri işletenler; buralarda yenilecek, içilecek ve konaklayacak vb. şeylere yapılacak işlerin hizmet ve girişine ait tarifeye uygun ücretlerini 35-55 ebadındaki levhalara iri ve okunaklı harflerle yazacak ve herkesin görüp okuyabileceği yerlere asarak, müessesece bastırılmış ve tasdikli küçük listeler (bağlı bulundukları odalardan almış oldukları) halinde örneklerini de masalar üzerinde bulunduracaklardır. Berberler de ücretlerini 20-30 cm ebadındaki levhalara asmak sureti ile gösterirler.(Fiyat listelerinin tasdiki ilgili mercilerce yapılacaktır.) Restoranlar 1 adet 80x120 ebadında tabela bulundurabilirler. Bunun haricinde tabela bulundurulması yasaktır.

Madde 82-Ölçülerin,” ölçüler yönetmeliğindeki” şekil ve vasıfları haiz bulunmaları şarttır. Bu ölçülerin temiz tutulması mecburidir. Dükkan, mağaza ve satış yerlerinde kanunda yazılı olan ölçülerden başkası veya ilk ve yıllık muayenesi yapılmamış, damgalanmamış ve doğru olmayan ölçülerin bulundurulması yasaktır

. Madde 83-Tartılacak şeylerin ağırlıklarına tesir edecek, alıcıyı malın bedelinden fazla ödeyerek zarara sokacak derecede kalın ve kaba kaplarla veya bunlardan yapılmış keselere veya her neyden yapılmış olursa olsun kutu vs. kabilinden kartlara koyarak tartmak yasaktır. Alıcı isterse satılan şeyi bütün kağıtsız ve zarfsız olarak veyahut bunların darasını çıkartarak tarttırabilir. PAZARYERLERİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

Madde 84- Belediyenin önceden tayin ve ilan ettiği yerler ve zamanlar dışında pazar kurmak yasaktır. Pazarcı esnafının, Belediye Meclis kararında veya Başkanlık onayında pazaryeri olarak gösterilen mahallin sınırlarını aşması yasaktır.

Madde 85-Pazarcı esnafı bizzat tezgahının başında bulunacaktır. Mazeretsiz olarak üç hafta üst üste pazar tezgahının başında bulunmayan ve bir takvim yılı içerisinde toplam 8 hafta pazar yerini açmayan esnafın pazarcılıkla ilgili ticari faaliyeti men edilecektir.

Madde 86-Pazarcı esnafı kendilerine tahsis edilen pazaryerlerinin bir kısmını veya tamamını başkasına kiralayamaz veya devredemez.

Madde 87-Pazaryerlerindeki faaliyet saatleri yazlık ve kışlık olarak Belediye Encümeni’nce belirlenir. Bu çalışma saatlerine riayet edilmesi mecburidir. Madde 88-Gıda işiyle uğraşan pazarcılar üç ayda bir sağlık muayene cüzdanlarını onaylattıracaklar ve istenildiğinde ibraz edeceklerdir.

Madde 89-Pazarcı esnafı, kendilerine ayrılan ve çizimlerle gösterilen yerlerin dışına taşmayacaklar, boş olsa da yan taraflarını işgal etmeyecekler, geliş geçiş yollarına kesinlikle malzeme koymayacaklardır.

Madde 90-Pazarcı esnafı, pazaryerini ve tezgah yerini temiz tutacak, tezgahından çıkan çöpleri etrafa atmayacak, uygun vasıfta çöp poşeti kullanacak ve tezgah yerinde çöpler poşetlenmiş, etrafı temizlenmiş olarak pazaryerini terk edeceklerdir.

Madde 91-Pazarcı esnafı, satmış olduğu malzemeyi tam tartmak zorundadır. Eksik tartıldığı tespit edildiği durumlarda idari ceza uygulanır. Madde 105-Pazarcı esnafı görevli memurlara ve müşterilerine kaba ve rahatsız edici davranışlarda bulunmayacak, saygısızlık yapmayacak, her ne suretle olursa olsun yüksek sesle bağırıp çağırmayacaktır.

Madde 92-Yollara, duvarlara veya tretuvarlara çivi, kazık vs çakılarak tahrip edilmeyecek, başkalarının pencere veya yerlerine ip vs. bağlanmayacaktır. Madde 93-Satışa arz edilen malların üzerinde fiyat etiketi bulundurulacaktır. Bir tam kilonun haricinde; ½, 250 gr., yarım kilo gibi ibareler bulundurulmayacaktır.

Madde 94-Yıkanmadan, kabukları soyulmadan ve pişirilmeden yenen her türlü gıda maddesi açıkta satılmayacaktır. Süt ürünleri (peynir, lor vs.), salça, zeytin türü gıda maddeleri soğutucu dolaplar içerisinde satışa arz edilecektir.Bu besinlerin elektriği kesik dolaplarda bulundurulması yasaktır. Bu tür gıda maddeleri, sıcaklık seviyesi her zaman uygun olarak muhafaza edilecektir. Madde 95-Üzerlerinde üretim izni olmayan, sonradan paketlenmiş gıda maddelerinin satışı yasaktır. Bozulabilecek gıda maddelerinin (baharat, lokum gibi) direkt olarak güneş altında bırakılması yasaktır.

Madde 96-Pazarcı esnafı, iştigal konusu dışında faaliyette bulunmayacaktır. Madde 97-Pazaryerlerinde kendi yetiştirdiği sebze ve meyveyi satanlar, müstahsil olduklarına dair yetkili makamlardan “Müstahsil Belgesi” alacak, bu belgeyi daima yanlarında bulundurarak sorulduğunda ibraz edeceklerdir.

 Madde 98-Belediye emir ve yasaklarına uymamayı alışkanlık haline getirip, bir yıl içinde özellikle aşağıda belirtilen suçları işleyenlerin Çalışma Belgeleri iptal edilerek pazaryerlerindeki faaliyetlerine son verilecektir:

a) Takvim yılı içerisinde toplam 8 hafta Pazar yerini açmayanlar

 b)Pazar çizgilerini beş defadan fazla ihlal edenler ve geçiş yollarına mal koyanlar.

c)Hileli satış yaptığı ve Ölçüler Kanununa aykırı hareket ettiği tespit edilenler. d)Bir yılda beş defa çöp torbası kullanmayan veya yerini temizlemeden bırakanlar.

e)Üç hafta üst üste mazeretsiz pazara çıkmayanlar.

f)Görevli memurlara ve müşterilere saygısız ve kaba davranışlarda bulunanlar. g)Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümlerine üç defa uymayanlar. h)Açıkta satılması uygun olmayan gıda maddelerini açıkta satanlar ile soğutucular içinde bulundurulması mecburi gıda maddelerini dışarıda bulunduranlar ve soğutucu bulundurmayanlar.

ı)İdarenin bilgisi haricinde Pazaryerini kiraya verenler veya devredenler. i)Pazarın açılış ve kapanış saatlerine beş defadan fazla riayet etmeyenler.

 Madde 99-Pazar yerlerinde yumurta satışı ile ilgili olarak aşağıdaki kurallara uyulması mecburidir.

a)Yumurtaların temiz, kuru şartlar altında ve yabancı kokulardan uzak bir şekilde ve 12 derecenin altında muhafaza edilmesi, pazaryerlerine buzdolaplı servis aracı ile götürülmesi, buralarda da soğuk hava sağlayan dolaplarda satışa sunulması,

b) Yumurtaların temiz viollere yerleştirilmesi,

c) Yumurtaların buz dolaplarında karton ambalajında muhafaza edilmesi,

d) Yumurta taşınan ve satışı yapılan dolaplarda başka herhangi bir gıda maddesi satışı yapılmaması,

 e) Yumurta viollerinin üzerinde üretim tarihi ile son kullanma tarihinin bulunması.

f)Kabuğu kırık ve çok kirli yumurtaların satılması yasaktır. Kurallara uymayanlara birinci tespitte idari para cezası verilmesine, diğer tespitlerde ise idari para cezası ile birlikte kriterlere 13 uyuncaya kadar ticaretten men edilmesine karar verilir.

g) Yumurta satışı ile ilgili olarak yukarıda belirtilen kurallar ve yasaklar, yumurta satan sabit işyerleri için de geçerlidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM CEZAİ HÜKÜMLER VE UYGULAMA CEZAİ H Madde 100- Bu yönetmelikte belirlenen kurallar ile emir ve yasaklara uyulup uyulmadığının denetimini Sarıveliler Belediye Zabıtası yapar.

Madde 101-Bu yönetmelikte yer alan emir ve yasakların idari para cezaları, ilgili yasalarda belirtilen miktar kadar uygulanır.

Madde 102- Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili özel mevzuatında yer alan hükümler uygulanır.

Madde 103 – Belediye Encümeni kararı ile verilen idari para cezasına rağmen, emre aykırı davranışın devam etmesi durumunda; 1608 sayılı Kanun’un 5728 sayılı Kanun’la değişik 1 inci maddesine göre, “yasaklanan faaliyetin menine karar verilir” amir hükmünden hareketle; yasaklanan faaliyetin men cezası ancak işyerinin kapatılması suretiyle yerine getirilebileceğinden ve aksi halde cezanın uygulanması mümkün olamayacağından; Belediye Encümeni kararıyla ve süresini de Belediye Encümeni’nin belirleyeceği işyeri kapatma (ticaret ve sanattan men) cezası verilir.

 Madde 104 - Kamu mallarına zarar verenlerin, verdikleri zararın bedeli, Belediye Encümeni kararıyla, 6183 sayılı Kanuna göre zarar verenden tahsil edilir. Ayrıca 1608 sayılı Kanun’un 5728 sayılı Kanun’la değişik 1 inci maddesine göre Belediye Encümeni kararı ile idarî para cezası verilir.

 Madde 105- Bu yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında Sarıveliler Belediyesinin sorumluluğu ilgili kanunlar çerçevesinde tatbik edilir.

Madde 106- Bu yönetmelik hükümlerinin, yürürlükteki kanun ve yönetmelikler ile çelişmesi halinde kanunların ve yönetmeliklerin öngördüğü hükümler uygulanır.

Madde 107- İşlediği suçun hukuki anlam ve sonuçlarını algılamayanlara, 15 yaşından küçüklere ve davranış yeteneği önemli ölçüde azalmış kişilere, bu yönetmelikteki cezai işlemler uygulanmaz.

UYGULAMA MADDE 108 – Bu yönetmelikte öngörülen emir ve yasaklara riayet etmeyenler hakkında; 1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkam-ı Cezaiye Hakkında Muaddil Kanunun 1. (5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32.maddesi kapsamında) ve 2.maddesince Belediye Encümeni kararı ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 33.36.37.38.41 ve 42 maddelerince ise Belediye Zabıta görevlileri tarafından cezai işlem yapılır.

MADDE 109 - 5393 sayılı Belediye Kanununun 83. maddesi, aynı Kanunun 15,18 ve 34. maddesi,1608 sayılı yasanın 1 ve 2. maddesi ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32,33,36,37,38,41 ve 42 maddeleri ve diğer yasaların ilgili maddelerinde belirtilen parasal miktarlar her yıl 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenecek yeniden değerlendirme oranına göre artırılır. Ceza uygulamasında, yeniden değerlendirme oranına göre belirlenen miktarlardan 1 TL.nin altındaki küsuratlar atılır.

 MADDE 110- İlgili Yasa, Yönetmelik ve Tembihnamelerde ceza-i müeyyide öngörülmeyen kabahatleri işleyenlere, 1608 sayılı Kanunun 1 ve 2. maddesi (Değişik 5728 sayılı kanunun 66. ve 67. maddesi) gereğince encümenden gerekli karar alınmak üzere ,Zabıtaca “TESPİT TUTANAĞI” tanzim edilir. Ceza miktarı ise Belediye Encümeni’nce belirlenir.

MADDE 111- Encümen tarafından verilen idari para cezası veya faaliyetten men’in takibi zabıtaca yapılacaktır. Kabahatler Kanununda verilen süre ve imtiyazlar sonunda gereğini yapmayan şahısların evrakları Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilir.Bu birim tarafından gerekli iş ve işlemler yapılarak, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre şahıstan tahsil edilir.

 MADDE 115- Encümen kararı ile verilen para cezası ve Zabıta görevlileri tarafından 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 33 (dilencilik),36 (gürültü),37 ( rahatsız etme),38 ( işgal),41 (çevreyi kirletme) ve 42 ( afiş asma) maddeleri gereğince tanzim edilen İdari Yaptırım Karar Tutanağı, tebliğ tarihten itibaren 15 gün içerisinde peşin ödenmesi halinde, cezanın 3 / 4 ü “TAHSİLÂT MAKBUZU” karşılığında tahsil edilerek, makbuz karşılığı Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılır.

 MADDE 116- Ancak, Zabıtaca tanzim edilen İdari Yaptırım Karar Tutanağı ile verilen para cezasına ilgilinin rıza göstermemesi halinde İdari Yaptırım Karar Tutanağı , prosedüre uygun şekilde 15 gün bekletilir verilen imtiyazların bu sürede kullanılmaması sonucunda, idari yaptırım kararı kesinleşmiş olacağından ilgilinin evrakları, Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilerek bu birim tarafından gerekli iş ve işlemleri yapılarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilecektir.

 MADDE 117-Bu yönetmelik kapsamında bulunan suçlardan dolayı Belediye Encümenince verilecek sanat ve ticaretten men kararlarının uygulamasında;

a) Hazırlık; Karar ,ilgiliye tebliğ edilir. İşyeri sahibine işyerinde bulunan bozulabilecek mallar,zaruri ve şahsi eşyaları alınması ve işyerinin hazırlanması için 24 saat süre verilerek işyeri sahibinin kapatma işleminde hazır bulunması istenir. Verilen sürenin dolması ile yapılacak kapatma işleminde;

b) Uygulama; Yangın, su baskını, hırsızlık gibi durumları önleyici tedbirler alınır. Pencere ve kapılar kapatılarak dışarıyla temas kesilir. İşyerinin dışa açılan bütün kapıları mühürlenir. Kapatma tutanağında kapatma nedeni, kaç yerde mühürleme yapıldığı, tarih ve saati belirtilerek imza altına alınır. İmzadan kaçınması halinde durum tutanakta belirtilerek imza altına alınır.

 c) İhlal; Encümen kararı ile sanat ve ticaretten men edilen işyeri, kararda belirtilen süreden önce mühür bozularak açıldığı takdirde ; “mühür fekki tutanağı” tutularak Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. İşyeri yeniden mühürlenir. Sürenin dolması durumunda “mühür kaldırma tutanağı” tanzim edilerek işyeri sahibine veya temsilcisine bir suret teslim edilir.

ç) Mahkeme Kararları; Yetkili mahkemeler tarafından Belediye encümeninin verdiği kararlar için yürütmenin durdurulması veya tedbir kararı sureti ibraz edildiği takdirde kapatma işlemi iptal edilir. Mahkeme kararının haricinde kapatma işlemi durdurulmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM SON HÜKÜMLER

Yükümlülük: Madde 129-5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 13 üncü maddesine göre Belediye sınırları içinde oturan, bulunan veya ilişiği olan her şahıs; Belediyenin Kanunlara dayanan kararlarına, emirlerine ve duyurularına uymakla yükümlüdür. Hüküm bulunmayan haller:

 Madde 118-Bu sayılanların dışında zabıt ve onayı gerektiren olaylarda bütün idari cezaları vermeye ve tespite Belediye Encümeni yetkilidir. Yürürlükten Kaldırılan Hükümler:

Madde 119-Bundan evvel yayınlanmış olan Sarıveliler Belediyesi Zabıta Yönetmeliği hükümleri kaldırılmıştır.

Yürürlük:

Madde 120- Bu yönetmelik hükümleri Sarıveliler Belediye Meclisinin kabulünden sonra Sarıveliler Belediyesinin internet sitesinde yayımlanması ile yürürlüğe girer.

 Yürütme:

Madde 121-Bu yönetmeliğin yürütülmesine Sarıveliler Belediye Başkanı yetkilidir.