Kamu Hizmet Standartı

SARIVELİLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU


SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)

1

TYÇP (PROJE İŞLERİ)

1- Nüfus kaydı ve ikametgah.

 

2 GÜN

2

İŞ YERİ RUHSATI

1- Kimlik Fotokopisi.

2- Maliye Vergi Levhası Fotokopisi.

3-  1 Adet Fotoğraf.

4- Kira Kontratı Fotokopisi.

5- Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı.

6- Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü.

7- Tapu Fotokopisi .

8- İtfaiye Raporu.

 

2 HAFTA

 

 

3

NİKKAH İŞLEMLERİ

1- Çiftlerin Nüfus Cüzdanları asılları.

2- Nüfustan Evlenme Ehliyet Belgesi.

3- Çiftlerin 5’er  adet fotoğrafı.

2 GÜN

 

4

YAPI RUHSATI

1-Ruhsat başvuru dilekçesi.

2-Tapu.

3-Kimlik Fotokopisi

4-İmar durumu (Belediyeden alınacak).

5-Aplikasyon belgesi (Kadastro Müdürlüğü'nden alınacak).

6-Mimari proje

7-Var ise İfraz Tevhit dosyası

8-Betonarme statik proje

9-Elektrik tesisatı projesi

10-Zemin etüt raporu.

11-Harita uygulama sorumlusu ve evrakları.(harita aplikasyonları, bina aplikasyonu, ölçü krokileri)

12-Yapı Müteahhidi ile ilgili belgeler. Müteahhitlik inşaat sahibi ya da inşaat yapmaya yetkili başka bir müteahhit üstlenecek.

13-Yapı denetim sözleşmesi ve yapı denetim şirketinin belgeleri.

14-Yapıya ilişkin bilgi formu.

15-Yapı denetim şirketi ücretinin %20'lik kısmını yatırdığını gösterir banka dekontu.

16-Şantiye şefi sözleşmesi.

 

15 GÜN

5

MUHASEBE ÖDEMESİ

1-Fatura.

2- Teklif mektupları.

3-Maliye borcu olmadığını gösterir belge.

4-Yaklaşık maliyet cetveli.

5-Onay.

1 HAFTA

6

YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ

 

1-Başvuru dilekçesi.

2-Yapı ruhsatı.

3-Tapu örneği.

4-SSK ilişiksiz belgesi. Prim borcu yoktur yazısı.

5-Vergi Dairesi'nden bina tescil harcı yattığına dair dekont.

6-Vergi borcu yoktur yazısı.

7-Maliye borcu yoktur yazısı

8-İtfaiye Müdürlüğü'nden (yangın) uygunluk belgesi.

9-Sığınak Komisyonu'ndan (sığınak) uygunluk belgesi.

10-Binanın tüm cephelerinin 13x15 cm ebadında fotoğrafı.

11-Yapı denetim hizmeti bedeli son taksit ödeme dekontu. (Belediyenin belirteceği banka hesabına yatırılacaktır.)

12-Yapı denetim firmasının "yapının projesine ve ruhsatına uygun olarak yapıldığına" dair raporu.

13-Asansör ruhsatı (tesiste varsa)

15 GÜN

7

SULAMA SUYU TAKİPÇİLİĞİ

1-Şahsın su takipçisine şifayen talebi.

5 GÜN

8

İHALE

1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi.
2-1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
2-2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

4.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

5.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

6.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

7.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

1 AY

9

EMLAK KAYDI

1-Nüfus Cüzdanı.

 

1 GÜN

10

TAHSİLAT İŞLEMLERİ

1-Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

 

-

         


Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. 07/01/2016

İlk Müracaat Yeri:
İsim : Hasan İLHAN
Unvan : İnşaat Teknikeri
Adres : Sarıveliler Belediyesi
Tel : 0 (338) 441 2117
Faks : 0 (338) 441 2516
E-Posta : sarivelilerbelediyesi1967@hotmail.com

İkinci Müracaat Yeri:
İsim : Yusuf SEZGİN
Unvan : Başkan Yardımcısı
Adres : Sarıveliler Belediyesi
Tel : 0 (338) 441 2017
Faks : 0 (338) 441 2760
E-Posta : bilgi@sariveliler.bel.tr