Evlendirme İşlemleri

1- Erkek veya kadın 17 yaşını doldurmadıkça evlenemez. Ancak Hakim olağan üstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple 16 yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir.
2- 18 yaşını doldurmuş Mahkemece vesayet altına alınmamış olan erkek ve kadın başka kimsenin rızası ve iznine bağlı olmaksızın evlenebilir. Kadın isterse evlenme sırasında Evlendirme Memuruna, daha sonra ise Nüfus Müdürlüğüne yazılı başvurarak kocasının soyadı önünde kızlık soyadını da kullanabilir.
3- 17 yaşını tamamlayan erkek ve kadın anne ve babasının izni ile anne ve babası yok ise vasisinin izni ile evlenebilir. Ancak vasi izni ile evlenilmesi halinde vasi tayinine dair mahkeme kararı istenir.
4- Birbirileri ile evlenecek kadın ve erkeğin içlerinden birinin oturduğu yer evlendirme Memurluğuna birlikte başvurmaları esastır.
5- Evlenmeye müracaat kadın ve erkek tarafından örneğine uygun olarak düzenlenmiş ve imza edilmiş olan “Evlenme Beyannamesi ile yapılır”
6- Erkek veya kadından her birinin müracaatları sırasında fotoğraflı nüfus cüzdanlarını göstermeleri zorunludur. Fotoğraflı nüfus cüzdanı gösterilmediği takdirde Evlendirme Memuru müracaatı kabul etmez.
7- Kadın ve erkeğin Nüfus açısından evlenmesine engel bir hal bulunmadığını “Bekar” olduğunu gösterir Nüfus Müdürlüğünden nüfus kayıt örneği almaları esastır. Sadece nüfus cüzdanına göre evlenme yapılmaz.
8- Birbirileriyle evlenecek erkek ve kadının resmi sağlık kuruluşlarından evlenmelerine engel bir hastalığının bulunmadığına dair Sağlık Ocağı veya Hastaneden rapor almaları gerekmektedir. Sağlık Raporu alınmadın evlenme işlemi yapılamaz.
9- Evlenecek erkek ve kadının en son halini gösterir 4 adet Kanunlara uygun kıyafet içinde çekilmiş fotoğraf getirmesi gerekmektedir.(Kadınların yüz ve alın kısımları açık olmak kaydıyla baş örtülü fotoğrafları kabul edilir.)
10- Boşanmış, evliliğin butlanına hükmedilmiş veya kocası ölmüş kadın, boşanma veya evliliğin butlanına dair mahkeme kararının kesinleşme tarihinden veya kocasının ölüm tarihinden itibaren 300 gün geçmedikçe yeniden evlenemez. Ancak kadının 300 günlük süre dolmadan önce doğum yaptığı veya Mahkemece bu sürenin kısaltılmasına veya kaldırılmasına karar verildiği takdirde kadın için bekleme süresi ortadan kalkar.
11- Gaipliğine karar verilen kişinin eşi, Mahkemece evliliğin feshine karar verilmedikçe yeniden evlenemez.
12- Akıl hastalarının evlenmesinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporu ile anlaşılmadıkça evlenme yapılamaz.
13- Yabancıların evlenmesi Türk vatandaşlarının evlenmesine ilişkin hükümlere tabidir. Ancak evlenmek isteyen yabancı uyruklu kadın veya erkek kendi yetkili Merkezi Makamlarından veya kendi devletinin Türkiye'deki temsilciliği tarafından adını, soyadını, ana ve baba adı ile doğum tarihini ve evlenmesine engel halinin bulunup bulunmadığını gösterir şekilde düzenlenerek verilmiş ve usulüne göre tasdik edilmiş belge evlenme ehliyet belgesi ile pasaportunun onaylı Türkçe tercümesini getirmesi gerekir.
14- Milletlerarası Kişi Halleri Komisyonunca hazırlanarak uygulamaya konulan ve Devletimizin de taraf olduğu sözleşmeler gereğince üye Ülkelerce düzenlenmiş ve düzenleyen Makamın imza ve mührünü taşıyan Evlenme Ehliyet belgeleri başka bir işleme tabi tutulmaksızın işleme alınır.
15- Evlenmek isteyen yabancı uyruklu erkek veya kadın Türkçe okuma yazma bilmiyor ise nikah esnasında yanında yeminli tercüman bulunduracaktır.