Doğum İşlemleri

Doğum olayını baba veya ana doğumun olduğu tarihten başlayarak yurt içinde otuz gün içinde Nüfus Müdürlüklerine, yurt dışında ise altmış gün içinde Dış Temsilciliklerimize (Konsolosluklara) varsa doğuma ait resmi belge ve raporla, yoksa sözlü bildirimde bulunularak çocuğunu yazdırmak zorundadır. Baba veya ana yoksa, kısıtlı tutuklu ve hastalık nedeniyle bildirimde bulunamayacak durumda iseler veli veya vasi doğumu bildirmekle yükümlüdür. Bildirim sırasında çocuğun baba veya anasının nüfus cüzdanı yada aile cüzdanı ile müracaat etmesi gerekmektedir.
Resmi vekiller, çocuğun adının da belirtildiği özel vekaletname ibraz edilmek suretiyle müvekkilleri adına bildirimde bulunabilirler.

Yurt içinde otuz gün, yurt dışında altmış günden sonra yapılan doğum bildirimleri mahallin en büyük mülki Amirinin emri ile yazılır. Ancak belirtilen süreden sonra yapılan bildirimlerde para cezası tayin edilir.

Evlilik içinde veya herhangi bir nedenle evliliğin sona ermesinden başlayarak 300 gün içinde doğan çocuklar babalarının nüfusa kayıtlı olduğu haneye baba soyadı ile yazılırlar.

Evlilik dışında veya evliliğin sona ermesinden itibaren 300 günden sonra doğan veya baba tarafından Mahkeme kararı ile ret edilen çocuk ; anasının bekarlık hanesine anasının soyadı ve onun bildireceği baba adı ile tescil edilir.

Evlilik dışında doğan babası tarafından tanınan veya babalığına hükmedilen çocuklar anasının bekarlık hanesine anasının bekarlık soyadı, tanıyan veya babalığına hükmedilen kişinin adı ile yazılır. Tanıma işlemi için müracaat Nüfus Müdürlüğüne veya Notere yapılır.

Altı yaşından büyük (72 ay +1 gün) 18 yaşından küçük (216 ay) çocuklara ait bildirim yapılırken doğuma ait resmi bir belge yok ise çocuğun yaşının tespit edilmesi için bildirim yapılan Nüfus Müdürlüğüne getirilmesi zorunludur.

Evlilik dışında doğan çocuğun ana ve babasının birbirileri ile evlenmesi halinde soy bağı kendiliğinden düzelir. Eşler evlilik dışında doğmuş ortak çocuklarını evlenme sırasında Evlendirme Memuruna yada evlendikten sonra yerleşim yerlerindeki veya evlenmenin yapıladığı yerdeki Nüfus Müdürlüğüne bildirmek zorundadır.