SİVİL İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ KULLANIMI KARAMAN VALİLİĞİNİN SİVİL İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI KULLANMA TALİMATI

KARAMAN VALİLİĞİNDEN

KARAR SAYISI: 2018/5 KARAR TARİHİ:

KARAMAN VALİLİĞİ SİVİL İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI KULLANIM TALİMATI

 AMAÇ:

MADDE 1- Bu emir, gelişen teknoloji ile birlikte, Sivil İnsansız Hava Araçlarının (İHA) kamera harici yük taşıyabilme kapasitelerinin arttırıldığı bilindiğinden, küresel ölçekte bir tehdit haline gelen terörizme karşı önemli roller üstlenmekle birlikte, son zamanlarda terör örgütlerince keşif, gözetleme ve saldırı amaçlı kullanılması, özel hayatın gizliliğinin ihlali, casusluk ve kaza ihtimallerine binaen bu tür hava araçlarının satın alınmasının, temin edilmesinin ve kullanılmasının denetlenmesi ve belirli bir izne bağlanabilmesini sağlamak,

Karaman ili hava sahasındaki İHA’ların askeri güvenlik bölgeleri ve milli güvenliğimiz bakımından hassasiyet arz eden kurum ve kuruluşlar üzerinde izinsiz olarak uçuş yapılmasının, fotoğraf ve video çekmelerinin ve genel anlamda amacı dışında kullanılmasının engellenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

KAPSAM:

MADDE 2- Bu emir; Karaman ili sınırları içerisinde işletilen veya kullanılan İHA’ları satan, satın alan, temin eden ve bu araçları kullanan gerçek ve tüzel kişileri kapsar.

TANIMLAR, KISALTMALAR VE SINIFLANDIRMA:

MADDE 3-

Tanımlar;
İnsansız hava aracı (İHA) : (Halk arasında “drone” diye de anılır) İHAS’ın bir bileşeni olarak işletilen, aerodinamik kuvvetler aracılığıyla sürekli uçuş yapma yeteneğinde olan, üzerinde pilot bulunmaksızın uzaktan İHA pilotu tarafından kontrol edilerek veya otonom operasyonu İHA pilotu tarafından planlanarak uçurulan ya da havada kalabilen hava aracını,
İnsansız hava aracı sistemi (İHAS): İHA ile kontrol istasyonu, komuta ve kontrol veri bağı, kalkış ve iniş sistemi gibi uçuşun sağlanması için gerekli olan, birbirinden ayrı sistem elemanlarının bütününü,
Çok kalabalık bölge: Meskûn mahaller veya şehir, kasaba ve banliyö gibi yerleşim sahaları, sanayi bölgesi, ticaret alanı, gümrük kapıları ve sahaları gibi içerisinde yüksek yoğunlukta insan bulunan bölgelerini,
Kalabalık bölge: Yayla benzeri geçici yerleşim yerleri ile köy ve mezralar, yoğun olmayan insan varlığı bulunan turistik ve tarihi tesisler/alanlar, piknik, miting, konser, spor faaliyetleri gibi maksatlarla kullanılan bölgeler, yüzme, deniz sporları gibi amaçlarla kullanılan kıyı şeritleri ile iç sular, otoyollar ve demiryolları gibi içerisinde yoğun olmayan kalıcı veya geçici yoğunlukta insan ve taşıt bulunan bölgeleri,
Kalabalık olmayan bölge: Boş araziler, tarım alanları, ormanlar, denizler ve iç sular gibi içerisinde kalıcı insan yerleşimi ve taşıt bulunmayan bölgeleri,
Talimat: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce 22.02.2016 tarihinde  yayımlanan  İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı”nı,
Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,
Valilik: Karaman Valiliğini,
ı) Kaymakamlık: Karaman iline bağlı ilçe kaymakamlıklarını,

NOTAM: Uçuş harekâtı ile ilgili görevlileri, herhangi bir havacılık hizmetine, kolaylığına, yönetimine veya tehlikesinin varlığına, koşullarına ya da bunlardaki herhangi bir değişikliğe ilişkin bilgilerden zamanında haberdar etmek amacıyla özel bir formatta hazırlanmış havacılara uyarı yayınını,
Kısaltmalar;
İHA: İnsansız hava aracını,
İHAS: İnsansız hava aracı sistemlerini,
AIP: Havacılık Bilgi Yayınını, 3- Sınıflandırma;
İHA0: Azami kalkış ağırlığı 500 gr (dâhil) – 4kg aralığında olan İHA’ları,
İHA1: Azami kalkış ağırlığı 4 kg (dâhil) – 25 kg aralığında olan İHA’ları,
İHA2: Azami kalkış ağırlığı 25 kg (dâhil) – 150 kg aralığında olan İHA’ları,
İHA3: Azami kalkış ağırlığı 150 kg (dâhil) ve daha fazla olan İHA’ları, İfade eder.
 HUKUKİ DAYANAK:

MADDE 4- Bu emir;

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. ve 66. maddelerine,
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336 ve 337. maddelerine,
2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun 93. maddesine,
2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 21. maddesine,
5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesine,
09.01.2016 tarih ve 29588 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Amatör Havacılık Faaliyetleri Yönetmeliğinin 14. maddesine,
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatına (SHT-
İHA)

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 14.03.2016 tarihli ve 23635644-530-
E.1831 sayılı yazısına istinaden hazırlanmıştır.

GENEL ESASLAR:

MADDE 5- a) İHA’lar ile yasak alanlar üzerinde uçuş yapılmasının, tehlikeli madde taşınmasının, fotoğraf ve video çekilmesinin uygun olmadığı, belirlenen kuralların ihlali halinde bu araçların radarda da görülmeme ihtimali karşısında telafisi olmayan durumların vuku bulabileceği değerlendirildiğinden, Karaman ili sınırları içerisinde azami kalkış ağırlığı 500 gr üstünde olan her türlü İHA (İHA0, İHA1, İHA2 ve İHA3) satan, satın alan, temin eden ve kullanan şahıslar en yakın kolluk birimlerine giderek kullanım amacı, markası ve modelini ekteki forma uygun olarak bildirmekle yükümlüdür. Bildirilmeyen insansız hava araçları kimliği belirsiz havaaracı olarak değerlendirilecek ve derhal uçuşu engellenecektir.

Karaman ili hava sahasında işletilecek/kullanılacak;
İHA0 ve İHA1’ler ile kullanıcıların kayıt işlemleri Genel Müdürlüğün http://iha.shgm.gov.tr web sitesindeki “Kayıt Sistemi”nden,

İHA2 ve İHA3’lerin tescil işlemleri de Genel Müdürlükten direkt olarak yapılacak,

Ayrıca Ülkemizde üretimi yapılan, yurtdışından bireysel olarak getirilen veya ithalatçı firmalardan satın alınan her bir İHA Talimat çerçevesinde 7 (yedi) gün içerisinde yukarıda belirtilen “Kayıt Sistemi”ne kayıt edilecektir. (Talimatın 12. maddesi)

Talimat ile uçuşa yasak bölgeler belirlenmiş olup, belirtilen bölgelerde ilgili kolluk kuvveti veya birimler tarafından risk analizi yapılmadan ve Genel Müdürlükten izin alınmadan herhangi bir sınıftaki İHA ile uçuş yapmak yasaktır.
Buna göre;

İrtifaya bağlı olmaksızın havalimanlarında, en yakında bulunan pistin kenarından 9 km mesafeden daha yakın sahada,

İrtifaya bağlı olmaksızın seyrüsefer yardımcı cihazları, heliport, heliped, hava parkı, Genel Müdürlük resmi internet sitesinde yayımlanmış olan denize iniş-kalkış alanları, vb. merkez olmak üzere 9 km yarıçaplı sahada,

İrtifaya bağlı olmaksızın çok kalabalık bölgeler ve kalabalık bölgeler üzerinde,

Türkiye AIP’si ENR5.1 bölümünde yer alan “Yasak, Tahditli ve Tehlikeli Sahalar”da,

Askeri binalar ve tesisler, cezaevi, akaryakıt depoları ve istasyonları, silah/fişek fabrika ve depoları gibi kritik yapı, tesis ve varlıkların çevresinde,

NOTAM ile ilan edilen sahalarda her türlü İHA’nın uçuşu yasaktır.(Talimatın 18. maddesi)

Bu maddenin “c” fıkrasında belirtilen risk analizi ve Genel Müdürlükten alınacak izne bakılmaksızın, İlimiz sınırları içerisinde bulunan;
Valilik ve Kaymakamlıklara ait bina, tesis ve lojmanları çevresinde,
Askeri bölge, bina, tesisler ve lojmanlar çevresinde,
Kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina, tesis ve lojmanları, çevresinde,
Adliye binaları ve lojmanları çevresinde,
İl ve İlçe Emniyet Müdürlükleri, Polis Merkezi Amirlikleri, Polis evi ve Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğüne ait bina, tesisler ve lojmanları çevresinde,
Cezaevi bina ve tesisleri çevresinde,
Akaryakıt depoları ve Petrol istasyonları çevresinde,
ğ) Kamu ve Özel hastaneler, öğrenci yurtları okul binaları ve yerleşkeleri çevresinde,

Barajlar, Kepezkaya Havza Trafo Merkezi, ENTEK Elektrik Üretim A.Ş. Damlapınar HES, Yapısan Elektrik Üretim A.Ş., SANKO Holding HİLAL RES-2 Rüzgar Enerji Santrali,
ı) Açık ve kapalı alanda yapılan toplantılar, düğün nişan, asker eğlencesi vb. Kutlamalar ile resmi ve milli bayramlar, anma günlerinde,

Seçim ve referandum zamanlarında oy kullanılan, sayılan ve tasnif edilen bina ve çevrelerinde,
Tören, yürüyüş ve mitinglerde, Devlet Erkânı ve protokol üyelerinin de katıldığı faaliyetler,
Karadağ JEMUS Role İstasyonu, İhsaniye JEMUS Role İstasyonu, Karadağ TRT TV Verici İstasyonu, Karaman 207 no’lu taşınabilir Hava Radar Komutanlığı, Karadağ Meteorolojik Hava Radar İstasyonunu merkez olmak üzere 2,5 km yarıçapındaki alanda her türlü İHA’nın kullanılması Valiliğimizce yasaklanmıştır.
Kamu yatırımları, turistik, kültürel ve kamuya yararlı faaliyetler ile Kamu kurum ve Kuruluşlarının yaptıracağı uçuşlar en az 48 saat öncesinden Mıntıka Polis Amirliklerine bildirilerek yapılabilecektir.
İHA0 ve İHA1’ler ile ticari faaliyetler dışında sportif ve amatör amaçla gerçekleştirilecek uçuşlarda, Talimatta belirtilen kurallara uyulmak kaydı ve talimatın 18. maddesinde belirtilen bölgeler haricinde yapacakları uçuşlar için Genel Müdürlükten izin alınması gerekmez. Ancak belirtilen İHA’lar ile Valiliğimizce yasaklanan yer ve zamanlarda uçuş yapılması yasaktır. (Talimatın 17/a maddesi)
İHA0 ve İHA1’ler ile meskûn mahal, kalabalık bölge, çok kalabalık bölge ve bu emirde yasaklanan bölgeler dışında kalan bölgelerde, 18 ve 19’uncu maddelerde belirtilen gerekliliklere uyulması kaydıyla ticari amaçlı uçuş yapılması halinde, uçuş izni alınmasına gerek yoktur. Ancak yapılacak uçuş hakkında güvenlik amaçlı en az 48 saat önceden, Talimatın 11. maddesinin 4. bendinde belirtilen bilgi ve belgeler ile birlikte ilgili kolluk kuvvetine bilgi verilecektir. (Talimatın 17/b maddesi)
(Değişik 15.01.2019-504) İHA0 ve İHA1’lerle meskûn mahal, kalabalık veya çok kalabalık bölgelerde yapılacak her türlü uçuşlarda, 5 iş günü öncesinden Genel Müdürlüğün resmi internet sayfasında yer alan “Uçuş İzni Talep Formu” ile başvuru yapılacaktır.
Genel Müdürlük tarafından izin verilmesine müteakip İHA0 ve İHA1’lerle meskûn mahal, kalabalık, çok kalabalık ve kalabalık olmayan bölgelerde her türlü uçuşlarda uçuştan en az 24 saat önceden, güvenlik ihlallerinin önlenmesi için, Talimatın 11. maddesinin 4. bendinde belirtilen bilgi ve belgeler ile birlikte en yakın kolluk kuvvetine bildirilecektir. ( Talimatın 17/c maddesi.)

İHA0 ve İHA1’ler, uçuşa yasak olmayan ve Valiliğimizce yasaklanmayan kalabalık olmayan bölgelerde ve yasaklanmayan zamanlarda uçulması durumunda, sadece görerek meteorolojik koşulların sağlandığı durumlarda, gün doğumu ile gün batımı saatleri arasında ve en az 2 km görüşe açık alanlarda, kullanan pilotun 500 metre görüş alanını geçmeyecek şekilde ve insan ve yapılardan en az 50 metre uzağında, en fazla 120 metre yüksekte uçuş yapabilirler. (Talimatın 19/1 maddesi)
ı) İHA2 ve İHA3’ler için tüm uçuş izin yetkisi Genel Müdürlüğe aittir.

Valiliğimizce tüm İHA’larla ilgili olarak herhangi bir izin şartı bulunmamakla birlikte, kolluk kuvvetleri sadece Genel Müdürlüğün Talimatında ve bu emirle alınan yasak bölgelerde uçuş operasyonu yapılıp yapılmadığının denetimini yapmakla görevlidirler.
Ticaret İl Müdürlüğünce piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında yapılacak denetimler ile tüketici hakları kapsamında yapılacak denetimler sırasında insan sağlığına uygun olmayan, menşei belgesi, garanti belgesi, kullanma kılavuzu olmayan İHA’larla (DRONE) ilgili ayrıca yürürlükteki mevzuat gereğince işlem yapılacaktır.
Merkez ve belde belediyeleri ile ilçe belediyeleri ve ilçelere bağlı belde belediyeleri bu emirde belirtilen hususlara aykırı bir durum tespit etmeleri halinde kolluk kuvvetlerine gerekli bildirimleri yapacaklardır.
Kamu kurum ve kuruluşları Talimat ve bu emirle alınmış yasaklama kararlarına uymadıkları tespit edilen uçuş operasyonlarını kolluk kuvvetlerine ihbar edeceklerdir.
Talimatın “Uçuşa yasak bölgeler” başlıklı 18. maddesinde belirtilen bölgelerde arama, kurtarma ve afet gibi öngörülemeyen acil durumlarda, koordinasyonun sağlanması kaydıyla Genel Müdürlükten istisnai olarak uçuş izni verilebilir. (Talimatın 18/2 maddesi)
Tüm kategorilerdeki İHA’lar için, özel mülkiyet sahası üzerinde mülkiyet sahibinden izin alınmadan uçuş yapılmaz. (Talimatın 19/4 maddesi)
Valilik tarafından bu emirle alınan yasaklama kararları ve bu emre ek olarak alınabilecek yasaklama kararları valilik web sitesinden duyurulacaktır. Bununla birlikte kaymakamlık tarafından verilen kararlar da kaymakamlığın web sitesi ile beraber valilik web sitesinden de duyurulacaktır.
 CEZAÎ HÜKÜMLER:

MADDE 6- 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesi; “A) Vali, il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. B) Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. … C) İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır. Bu hususta alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66’ncı madde hükmü uygulanır.” hükmünü amirdir.

Bu nedenle her türlü İHA’nın, yasaklanan mahallerde veya Genel Müdürlükten gerekli izin alınmadan gerçekleştirilen uçuşların, kamu kurum ve kuruluşları ile özel şahıslar tarafından yapılacak ihbar, şikâyet üzerine veya kolluk kuvvetlerince tespit edilmesi halinde bu durum tutanağa bağlanacak ve ilgili kolluk kuvvetlerince meri mevzuat çerçevesinde işlem uygulanacaktır.

Bu kararın uygulanmasına, yerine getirilmesine aykırı davranan, tatbik ve icrasına muhalefet eden, zorluk çıkaran kişiler hakkında; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66. maddesindeki “İl genel kurulu veya idare kurulları yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahalli mülki amir tarafından Kabahatler Kanununun 32’nci maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır. Ayrıca, kamu düzenini ve güvenliğini veya kişilerin can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek toplumsal olayların baş göstermesi halinde Vali tarafından kamu düzenini sağlamak amacıyla alınan ve usulüne göre ilan olunan karar ve tedbirlere aykırı davrananlar, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü çerçevesinde yasal işlem yapılacaktır.

 YÜRÜRLÜK:

MADDE 7- Bu talimat Karaman Valisi tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. MADDE 8- Bu talimatın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Karaman Valiliğinin 2016 /1 Sivil İnsansız Hava Araçlarının Kullanımı konulu emri yürürlükten kaldırılmıştır.

 YÜRÜTME:

MADDE 9- Bu talimat hükümlerini Karaman Valisi yürütür.

 

Fahri MERAL Vali